Banner2021 revb 1170px

Valberedningen

2024 års valberedning består av:

  • Marie Rundlöf, sammankallande
  • Ann-Charlotte (Palle) Löfgren Wrisemo
  • Tina Bergholm

Valberedningens uppdrag är att ta fram ett förslag till styrelsen och övriga förtroendeuppdrag inför val vid årsmöte.

De följer upp styrelsens arbete under året och får då inblick i vilka egenskaper som kan behöva tillföras för att styrelsens arbete ska bli ännu bättre.

Är du intresserad av att bidra i styrelsens arbete eller vill du nominera någon till styrelsen eller annat förtroendeuppdrag - ta kontakt med någon i valberedningen!

Intresserad av styrelsearbete? Skicka e-post till valberedningen@gladors.se

Utdrag ur Gladö Ridsällskaps stadgar, om valberedningen:

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och två övriga ledamöter. Valberedningen bör bestå av olika kön och olika åldersgrupper ska vara representerade. Valberedningen väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 18 §. Senast en vecka före mötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag samt namnen på de personer som i övrigt föreslagits inför valberedningen. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.

Md md bild facebook
Md webp.net gifmaker
Md bild f lj oss p  instagram
Md allm nt
Md dyno 1
Md v rmex

Hyreslandslaget Lännadepån


Md l vkullen 1
Md sponsorspaket
Md bild glad sko 2425
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub